Overzicht van de privacy verklaring van Sophimo bv.

I. INLEIDING

II. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING?

III. WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

IV. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS ?

V. AAN WIE MAKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS OVER?

VI. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD ?

VII. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD ?

VIII. WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?

 

I. INLEIDING

1. Sophimo BV is gelegen op de Herseltsesteenweg 95 , BE – 3200 Aarschot en is actief met dit ondernemingsnummer BE0427.962.614. U kan ons ook via e-mail bereiken, stuur een mail naar info@sophimo.be. Deze verklaring legt uit hoe SOPHIMO BV (hierna ook wij, we, ons ) omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen die met SOPHIMO BV in contact staan (hierna ‘u’ genoemd). Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

2. SOPHIMO BV hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. SOPHIMO BV behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft SOPHIMO BV de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.
Meer informatie over de algemene verordening gegevensbescherming kunt u verkrijgen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

3. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van SOPHIMO BV op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht. Versie 2021 – 2

 

II. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING ?

4. SOPHIMO BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. De gegevens van onze vennootschap vindt u boven- en onderaan en op de contactpagina van de website.
SOPHIMO BV is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. SOPHIMO BV bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen.

5. SOPHIMO BV kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens SOPHIMO BV en volgens de instructies van SOPHIMO BV te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van SOPHIMO BV genoemd).

 

III. WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

6. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die SOPHIMO BV kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van uw contractuele relatie met SOPHIMO BV.
* / Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever verkoper of verhuurder.
* / Identiteitsgegevens van de kandidaat koper of huurder.
Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.
Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van SOPHIMO BV (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verkregen door het inlezen van uw identiteitskaart.
Gegevens over het onroerend goed
van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)
Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringsattest van de elektrische installaties, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid,
postinterventiedossier. Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door SOPHIMO BV opgevraagd bij de overheid of technische experten.
De gegevens van de kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract: Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc. Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult. Eveneens dit rijksregisternummer wordt verzameld gegeven voor het sluiten van een overeenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst. Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet dit voorziet of vereist.
De informatie in verband met uw contacten met SOPHIMO BV, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande SOPHIMO BV, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz. Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en SOPHIMO BV (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.) Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en
relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.
Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door SOPHIMO BV zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

7. SOPHIMO BV verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens, nog medische of strafrechtelijke gegevens.

 

IV. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS ?

8. SOPHIMO BV verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. SOPHIMO BV zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.
De schatting van een pand door SOPHIMO is een vrijblijvende dienst waarvoor we enkel
gegevens verwerken die nodig zijn voor het uitvoeren van deze dienst. Bij het invullen van het
contactformulier worden identificatiegegevens en contactgegevens opgevraagd en een profiel
opgemaakt. Voor de effectieve schatting van het pand worden alle gerelateerde en nuttige
informatie over het pand opgevraagd en bewaard die nodig is om de door u gevraagde
zoekopdracht op te stellen en op een grondige wijze uit te voeren. Door het laten uitvoeren van
de schatting geeft u toestemming voor het verzamelen van deze gegevens. Bij het invullen van
een contactformulier bewaren we uw contactgegevens. Eenmaal een schatting is uitgevoerd,
bewaren wij deze schatting, op basis van toestemming, een gerechtvaardigd belang als mogelijke
aansprakelijkheid. We bewaren deze persoonsgegevens zolang de verwerking loopt en dit 6
maand na uw laatste activiteit.
SOPHIMO BV verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:
– Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op SOPHIMO BV rusten – Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen
– Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SOPHIMO BV, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen – In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment wet intrekken.

1. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

9. SOPHIMO BV dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat SOPHIMO BV moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt. Hieronder vallen onder meer:
• De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme.
• De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede eigendommen.
• De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten.
De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor SOPHIMO BV uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

2. CONTRACTUELE RELATIES TUSSEN ONS EN U ALS KLANT

10. Alvorens contracten te sluiten dient SOPHIMO BV soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :
• Te reageren op uw verzoek,
• U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract,
• Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten,
• Uw bemiddelingsopdracht te vervullen.

11. In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient SOPHIMO BV een aantal gegevens te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.
In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen SOPHIMO BV worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.
Meer bepaald verwerkt SOPHIMO BV uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt: • Beheer van lopende contracten / bestelde diensten
• Algemeen management en algemeen beeld van de klanten
• Het beheer van uw vastgoed
• Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent
SOPHIMO BV kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

3. ONZE GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

12. SOPHIMO BV verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft SOPHIMO BV ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak van gegevensverwerking en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
• Het personaliseren van de diensten van SOPHIMO BV
• De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
o Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes
o Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van SOPHIMO BV, op basis van enquêtes bij klanten van SOPHIMO BV, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan SOPHIMO BV,
• Toezicht op de activiteiten van SOPHIMO BV, met inbegrip van de omvang van de omzet, het
aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van SOPHIMO BV, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
• Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van het anonimiseren en het pseudonimiseren van de betrokkenen
• De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken,
• Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookies Beleid.
• Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
• De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van SOPHIMO BV of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

4. SPECIFIEK GERECHTVAARDIGD BELANG: KLASSIEKE DIRECT MARKETING

13. SOPHIMO BV voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften –

om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan SOPHIMO BV onder meer:
• De diensten die u reeds gebruikt en zo uw sociale en demografische gegevens beoordelen: leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz. .
• Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren.
• De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar SOPHIMO BV aanwezig was).
• Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien
nodig bij te werken.
• De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen. • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post of telefonisch.

5. UW TOESTEMMING VOOR HET VERWERKEN EN VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME (ELEKTRONISCHE DIRECT MARKETING)

14. SOPHIMO BV kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient SOPHIMO BV eerst uw specifieke toestemming te vragen. Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

 

V. AAN WIE MAKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS OVER?

15. SOPHIMO BV behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.
SOPHIMO BV kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die SOPHIMO BV bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten.

16. In sommige gevallen is SOPHIMO BV bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:
• Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken
• Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek
SOPHIMO BV draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met : • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders.
• Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.
• De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.
SOPHIMO BV dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die SOPHIMO BV gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.

Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.
In de hiervoor genoemde gevallen zorgt SOPHIMO BV ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. SOPHIMO BV zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van SOPHIMO BV en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

17. Wij bewaren uw persoonsgegevens binnen de EER zonder gegevensoverdracht naar landen buiten de EER.

 

VI. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD ?

18. SOPHIMO BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.
Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van SOPHIMO BV, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:
o 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
o 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van SOPHIMO BV
o Persoonsgegevens van niet weerhouden sollicitanten – kandidaat-huurders of kandidaat- kopers worden verwijderd of geanonimiseerd na 6 maanden.
Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 

VII. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD ?

19. SOPHIMO BV hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging
SOPHIMO BV neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.
In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van SOPHIMO BV gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal
SOPHIMO BV onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal SOPHIMO BV u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

VIII. WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?

1. RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, BEPERKING, GEGEVENSWISSING, OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS EN VAN BEZWAAR

20. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:
• Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij SOPHIMO BV. Dit betekent dat u SOPHIMO BV kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden

meegedeeld.
• Een recht van correctie als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
• Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die SOPHIMO BV toelaat om dit te controleren
• Een recht op het gegevenswissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met SOPHIMO BV een einde genomen heeft, kan u SOPHIMO BV vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de gegevenswissing te vragen van persoonsgegevens die door SOPHIMO BV op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij SOPHIMO BV een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van SOPHIMO BV (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). SOPHIMO BV kan in ieder geval deze
persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
• Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan SOPHIMO BV heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u SOPHIMO BV vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor SOPHIMO BV.
• U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in PARAGRAAF 13 en 14. U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Sophimo BV, Herseltsesteenweg 95 , BE – 3200 Aarschot of per e-mail naar info@sophimo.be.

2. RECHT VAN VERZET TEGEN HET VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME

21. In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor
elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame. U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:
• Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar info@sophimo.be
• Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar SOPHIMO BV, Herseltsesteenweg 95 , BE – 3200 Aarschot.
• Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door SOPHIMO BV is verzonden
• Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website:
De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel SOPHIMO BV niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

3. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

22. Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:
• Per post Sophimo BV Herseltsesteenweg 95 , BE – 3200 Aarschot.
• Per e-mail : info@sophimo.be.
23. U kunt ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit per post: GBA Drukpersstraat 15 te 1000 Brussel, e-mail op contact@apd-gba.be.